Gebruiksvoorwaarden

Door in te loggen op het besloten gedeelte van de website www.anatomischeatlas.nl (hierna te noemen: het ‘Besloten Gedeelte'), aanvaardt de gebruiker (hierna te noemen: ‘Gebruiker') deze Gebruiksvoorwaarden. Deze voorwaarden vormen één geheel met de Algemene voorwaarden van Springer Media bv.

1. Intellectuele eigendomsrechten

1.1 Het Besloten Gedeelte is eigendom van Springer Media B.V., tevens handelende onder de naam Bohn Stafleu van Loghum (hierna te noemen: ‘BSL'). Alle (intellectuele eigendoms)rechten op (de informatie op) het Besloten Gedeelte berusten bij Thieme en BSL, voor zover deze rechten niet berusten bij derden van wie informatie beschikbaar is gesteld op het Besloten Gedeelte.

2. Account en inloggegevens

2.1 Om de informatie op het Besloten Gedeelte te bekijken is het noodzakelijk om een account aan te maken. Om een account aan te maken dient de Gebruiker zijn voor- en achternaam, zijn e-mailadres en een activeringscode in te voeren.

2.2 Een account kan slechts worden geactiveerd door middel van de activeringscode die door BSL aan Gebruiker is verstrekt. Activeringscodes worden uitsluitend verstrekt bij de aankoop van Anatomische atlas (ISBN 978 90 368 0539 1).

2.3 Met een activeringscode kan slechts eenmaal een account worden aangemaakt en geactiveerd. Een account is strikt persoonlijk, niet overdraagbaar en gekoppeld aan de Gebruiker die de account heeft aangemaakt en geactiveerd.

2.4 Bij het aanmaken van een account geeft de Gebruiker een zelfgekozen wachtwoord en e-mailadres op. Dit wachtwoord is – in combinatie met het opgegeven e-mailadres – noodzakelijk om in te loggen op het Besloten Gedeelte en zo toegang te krijgen tot de informatie.

2.5 Gebruiker dient het aan hem/haar toegekende wachtwoord vertrouwelijk en met zorg te behandelen en Gebruiker neemt redelijke maatregelen om te voorkomen dat onbevoegden kennis kunnen nemen en gebruik kunnen maken van het wachtwoord.

2.6 Indien BSL constateert of redelijkerwijs moet vermoeden dat onbevoegden gebruik maken of gebruik kunnen maken van het wachtwoord en/of de account van Gebruiker, heeft BSL het recht de account en het wachtwoord van Gebruiker onmiddellijk te blokkeren en de eventuele schade die BSL hierdoor lijdt op Gebruiker te verhalen, zonder dat BSL aansprakelijk is voor schade aan de zijde van Gebruiker.

3. Bekijken, downloaden en afdrukken informatie

3.1 BSL verleent de Gebruiker uitsluitend toestemming om (de informatie op) het Besloten Gedeelte voor eigen gebruik te lezen, te bekijken en/of te beluisteren. Het is de Gebruiker niet toegestaan om afbeeldingen te downloaden. Afdrukken is enkel toegestaan indien het af te drukken bestand uitsluitend gebeurt voor eigen oefening, studie of gebruik van Gebruiker; en dit plaatsvindt zonder commercieel oogmerk.

3.2 Elk ander gebruik van enige informatie op het Besloten Gedeelte, waaronder verveelvoudiging (voor enig ander doel dan eerder vermeld), aanpassing, verspreiding of (her)publicatie is niet toegestaan zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van BSL.

3.3 Het geheel of gedeeltelijk verveelvoudigen en/of openbaar maken van (de informatie op) het Besloten Gedeelte op een andere website en het creëren van links, hyperlinks en/of deeplinks tussen het Besloten gedeelte en een externe website is niet toegestaan zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van BSL.

3.4 Indien BSL constateert of redelijkerwijs moet vermoeden dat Gebruiker handelt in strijd met dit artikel, heeft BSL het recht de account en het wachtwoord van Gebruiker onmiddellijk te blokkeren en de eventuele schade die BSL hierdoor lijdt op Gebruiker te verhalen, zonder dat BSL aansprakelijk is voor schade aan de zijde van Gebruiker.

4. Beperking van aansprakelijkheid

4.1 BSL geeft geen garantie dat de aangeboden informatie juist, volledig, actueel en/of geschikt is voor een bepaald doel. De informatie op het Besloten Gedeelte is slechts een bron van informatie en dient bijvoorbeeld uitdrukkelijk niet als een advies.

4.2 BSL is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden en/of onvolledigheden van de informatie in het Besloten Gedeelte en/of de geschiktheid van de informatie voor een bepaald doel.

4.3 BSL behoudt zich het recht voor, zonder daarvoor schadeplichtig te zijn, om op ieder moment en zonder voorafgaande waarschuwing:

4.3.1 informatie te verwijderen;

4.3.2 aanpassingen, verbeteringen en wijzigingen aan te brengen in de informatie c.q. het Besloten Gedeelte.;

4.3.3 het Besloten Gedeelte geheel of gedeeltelijk (tijdelijk) buiten gebruik te stellen, onbereikbaar te maken en/of het gebruik hiervan te beperken.

4.4 BSL geeft geen enkele garantie ten aanzien van:

4.4.1 het te allen tijde (juist) functioneren van het Besloten Gedeelte;

4.4.2 beschikbaarheid, al dan niet op de huidige weblocatie, van het Besloten Gedeelte en/of de informatie daaruit;

4.5 BSL is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die zou ontstaan als gevolg van de toegang tot of gebruik van, of onmogelijkheid van toegang of gebruik van (de informatie op) het Besloten Gedeelte of de afhankelijkheid van de Gebruiker van de informatie op het Besloten Gedeelte.

4.6 Voor de gevolgen van het al dan niet handhaven of (tijdelijk) ontoegankelijk maken of opheffen van het Besloten Gedeelte c.q. het verwijderen en/of onbereikbaar maken van Besloten Gedeelte en/of de informatie zal BSL nimmer aansprakelijk zijn jegens Gebruiker.

4.7 Het gebruik van (de informatie uit) het Besloten Gedeelte geschiedt volledig voor risico van de Gebruiker.

4.8 Daarnaast is BSL niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals onder meer storingen, verminking van informatie, onderbrekingen, fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door of aan BSL.

4.9 Mocht BSL desondanks aansprakelijk zijn voor schade die is ontstaan, dan is deze aansprakelijkheid van welke aard dan ook (met inbegrip van aansprakelijkheid bij door BSL nalatig handelen) in ieder geval beperkt tot het aankoopbedrag van het product waarbij de activeringscode aan Gebruiker is verstrekt.

5. Wijzigen van gebruiksvoorwaarden

5.1 BSL heeft het recht deze Gebruiksvoorwaarden eenzijdig te wijzigen.

5.2 Indien de Gebruiksvoorwaarden wijzigen zal dit worden weergegeven op de inlogpagina. Indien de Gebruiker na het wijzigen van de Gebruiksvoorwaarden gebruik maakt van het Besloten Gedeelte (door in te loggen) accepteert de Gebruiker de gewijzigde Gebruiksvoorwaarden.

6. Overige bepalingen

6.1 Indien één of meer bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden onverbindend, on­geldig of onuitvoerbaar mocht zijn of worden, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht. Partijen verbin­den zich om alsdan in on­derhandeling te treden tenein­de vervan­gende bepa­lin­gen over­een te ko­men die de be­doe­ling van de betreffende bepaling(en) zo dicht mogelijk benaderen.

7. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

7.1 Op het gebruik van de (informatie op) het Besloten Gedeelte en deze Gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

7.2 Alle geschillen tussen partijen in verband met het gebruik van de (informatie op) het Besloten Gedeelte en deze Gebruiksvoorwaarden zullen, voor zover niet anders door de wet voorge­schreven, worden beslecht door de bevoegde rechter te Utrecht.

8. Geldigheid
8.1 Het Besloten Gedeelte is voor minimaal vijf jaar (60 maanden) toegankelijk voor de gebruiker, gerekend vanaf juni 2014, waarna BSL de site kan sluiten.